Keresd meg a szót!

Használd az alábbi szólistát a definíciók elolvasásához.

A

alija

(héberül felemelkedés) a Palesztínába majd 1948-tól Izraelbe irányuló zsidó emigráció elnevezése.

annektál

bekebelez, hozzácsatol, idegen országot vagy annak egy részét erőszakkal a saját országához csatolja.

Anschluss

(itt németül hozzákapcsolás, bekebelezés), ezzel a szóval jelölik azt az eseményt, amikor Németország 1938-ban beküldte csapatait Ausztriába, és az országot bekebelezte.

Antiszemitizmus

zsidógyűlölet, zsidókkal szembeni előítéletek. Az előítélet más emberekkel vagy embercsoportokkal kapcsolatos pontatlan, általánosító és rendszerint negatív vélekedést jelent.

appell

(itt: sorakozó), így nevezték a náci Németország táboraiban a foglyok felsorakoztatását névsorolvasáshoz, létszám ellenőrzéséhez.

Appellplatz

a sorakozó helyszíne a náci koncentrációs táborokban.

Árja

eredetileg azon népcsoport elnevezése, akikről úgy tartották, hogy egy archaikus indoeurópai nyelvet beszélnek, és az i.e. 2. évezredben a régi Irán területén, illetve az indiai szubkontinens északi részén telepedtek le. Ez az elmélet a 19. század közepén jelent meg, és abból az egészen a 20. század közepéig uralkodó felfogásból eredt, miszerint a fehér faj felsőbbrendű. Úgy tartották, hogy ennek az ún. „fajnak” a legtisztább tagjai az északi és germán népek, akiknek az emberiséget gazdagító összes fejlődést tulajdonították, és azt akarták bizonyítani róluk, hogy felsőbbrendűek a „szemitáknál”, a „sárgáknál” és a „feketéknél”. Ez a felfogás később alapjául szolgált annak a német állami politikának, amely Adolf Hitler és a nácik vezetésével a zsidók, romák, és más „nem árja” emberek meggyilkolását tűzte ki célul.

B

blockälteste vagy barakkfőnök

a tábori vezetés által a barakk felelősének kinevezett fogoly. A barakkfőnökök feleltek a vezetőségnek. A többi fogolyhoz képest kaptak némi kedvezményt.

D

Dávid-csillag

két háromszögből álló hatágú csillag, gyakori szimbólum a zsidó kultúrában. A második világáború során a zsidóknak sárga Dávid-csillagot kellett viselniük megkülönböztetésül. Lengyelország nácik által megszállt középső részén, az ún. Főkormányzóságban a zsidóknak kék Dávid-csillagos fehér karszalagot kellett viselniük.

deportálás

emberek kényszerű elköltözetése egy területről máshova.

diplomata

kormányzati képviselő, akinek az a feladata, hogy más országok vezetőivel, hatóságaival és egyéb képviselőivel vegye fel a kapcsolatot. A diplomata általában egy külföldi országban a saját országának nagykövetségén vagy másféle képviseletén dolgozik.

diszkriminál

kedvezőtlen elbánásban részesít egy személyt vagy egy csoportot, hogy kirekessze őket és bizonyos jogaiktól megfossza (ld. még idegengyűlölet).

D-nap

1944. június 6., az Overlord hadművelet kezdete, amikor a szövetségesek (főleg amerikai, brit és kanadai csapatok) partra szálltak a franciaországi Normandiában, hogy Nyugat-Európát megszabadítsák a német megszállástól.

E

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

1945-ben, a második világháború befejezésekor hozták létre azzal a céllal, hogy a békét biztosítsa. Tagjai közt van a világ szinte mindegyik országa. Jelenleg békével, biztonsággal, egészségüggyel, környezetvédelemmel és a szegénység visszaszorításával kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

Einsatzgruppen

(németül bevetési csoport), különleges feladattal megbízott, mozgó SS- és rendőri alakulatok, halálbrigádok. Fő feladatuk a politikai ellenzék és a nácik által nem kívánatosnak vagy szükségtelennek ítélt más személyek felkutatása és cselekvésképtelenné tétele volt. Ezeket a csapatokat először Ausztriában vetették be 1938-ban, majd Cseh- Morvaországban 1939-ben. 1939 őszén 60 000-nél is több lengyel értelmiségit lőttek le, valamint többezer zsidót. Különösen hírhedt volt tevékenységük a megszállt szovjet területeken, az 1941. júniusi német megszállást követően, ahol az Einsatzgruppen több mint egymillió zsidót és sok tízezer szovjet politikai kommisszárt, romát, partizánt és rokkantat gyilkolt meg.

élelmiszerjegy

kuponokat tartalmazó kártya, amire a háború során szűkösen rendelkezésre álló élelmiszert adták ki. Európában különféle élelmiszerekre jelöltek ki fejadagokat a második világháború során. A gettóban rekedt zsidók számára ezek a fejadagok annyira szűkösek voltak, hogy sokan éhenhaltak.

érdekszféra

egy vagy több állam számára érdekes terület, annak földrajzi elhelyezkedése vagy más tényezők miatt. Az illető államnak pénzügyi vagy politikai érdekeltségei is lehetnek azon a területen.

F

fajelmélet (eugenika)

idejétmúlt, az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején népszerű tudományág. Kutatása azt próbálja leírni és bizonyítani, hogy különféle emberi “fajok” léteznek, eltérő belső és veleszületett tulajdonságokkal. Több, eugenikával foglalkozó biológus állította, hogy egyes “fajok” felsőbb rendűek másoknál. Svédországban a Parlament döntése alapján 1921-ben létrehozták a Fajbiológia Állami Intézetét Uppsalában azzal a céllal, hogy kutatása segítse elő a svéd nép ún. “faji tisztaságát”.

fasizmus

Benito Mussolini által 1919-ben alapított politikai mozgalom Olaszországban, melyből a PNF (nemzeti fasisztapárt) nőtt ki 1921-ben. Mussolini 1922 és 1943 között irányította Olaszországot, 1926-tól teljhatalmú diktátorként. Többek közt az olasz fasizmus inspirálta a német nácizmust. Szélesebb értelemben a fasizmus a kormányzatnak olyan elképzelések és célok alapján történő megszervezését jelenti, melyek nagyon hasonlóak voltak az olasz és a hozzá kapcsolódó mozgalmakban és pártokban. A fasizmus antidemokratikus, antiliberális, antikommunista, ultranacionalista és rendszerint rasszista és antiszemita elveket vall. A fasizmus a “vezető kultuszát” és a korporatív gazdasági-társadalmi berendezkedést éltette.

fejadag

(ld. élelmiszerjegy)

fertőtlenítés

anyagok és emberek vegyszerekkel való megtisztítása, hogy a betegséget hordozó mikro-organizmusok terjedését megakadályozzák, s hogy a fertőző anyagok másokra ne kerüljenek át.

G

gázkamra

a haláltáborokban és egyes koncentrációs táborokban épített helyiségek, ahol a nácik emberek tömegeit gyilkolták meg autók kipufogófüstjével vagy mérgező gázzal. Auschwitz-Birkenauban (Auschwitz II-ben) négy ilyen gázkamra volt.

Gestapo

(a német Geheime Staatspolizei rövidítése), a német állam politikai rendőrsége 1933- tól 1945-ig. A nácizmus ellenzékét és ezzel gyanúsítottakat juttatták börtönbe és végezték ki.

gettó

eredetiéleg a középkorban használt fogalom, mely a második világháborúban a zsidók elszállásolására kijelölt, nagyon zsúfolt városrészt jelezte (ahova néha romákat is beköltöztettek).

gyűlöletbűn

gyűlöletből elkövetett bűncselekmény más személy ellen, annak vallási, etnikai vagy kulturális hovatartozása vagy szexuális orientációja miatt.

H

Hitler-Jugend

a náci Németország ifjúsági szervezete.

Holokauszt

az európai zsidóság kiirtása a nácik által. Magyarul kis kezdőbetűvel írjuk. (Héber megfelelője: soá)

Hontalanok (Displaced Persons, DP)

(lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek), koncentrációs táborok korábbi lakói, kényszermunkások és menekültek, akinek a háború végén nem volt hova menniük. Gyakran évekig ún. DP-táborokban maradtak.

horogkereszt

a német náci párt, az NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) szimbóluma. 1935-től felkerült a német birodalom hivatalos, fekete-fehér-piros zászlójára is. A horogkereszt többezer éves szimbólum, a világ sok részén ismerték. Részben a szerencse és a boldogság jele. Az ókori horogkeresztek gyakran balra fordulnak, és a karokat sokan a keletről érkező, nyugaton lenyugvó nap szimbólumának tekintik. A náci Németország horogkeresztjének karjai az ellenkező irányba fordulnak.

I

idegengyűlölet

idegennek tartott személyek vagy csoportok iránt érzett elutasítás, félelem vagy agresszió. Az idegengyűlölet irányulhat bevándorlók, etnikai vagy vallási kisebbségek ellen (ld. még: Rasszizmus).

infláció

a pénz értéke csökken, az árak emelkednek.

International Tracing Service (ITS)

1943-ban a Szövetségesek kezdeményezésére a brit Vöröskereszt részlegeként, az eltűnt személyek felkutatására és nyilvántartására létrehozott hivatal. A második világháború után az ITS-t a németországi Bad Arolsenbe költöztették, hogy ott a náci bűncselekmények áldozatai és azok családjai kérhessenek tájékoztatást rokonaik sorsáról.

invázió

bevonulás, egy vagy több ország egy másik ország területére katonai művelettel bevonul.

J

jiddis

a közép-kelet-európai zsidók többsége által a második világháború előtt beszélt nyelv. Régies német, héber és szláv nyelvek elegye. Héber betűkkel írják. Svédország öt hivatalos kisebbségi nyelvének egyike.

judenrat

(német: zsidó tanács). A gettóban élő zsidókat a németek arra utasították, hogy hozzanak létre egy 12-24 főből álló “tanácsot”. Ezek feladata volt a gettókban a rendfenntartás, a karbantartás és a német gettóparancsnokság utasításainak végrehajtatása.

K

Kanada

az újonnan érkezett foglyoktól ellopott javak tárolására szolgáló barakk elnevezése. (A névadók fogalmai szerint Kanada a gazdagságot és a jólétet képviselte.)

kápó

a tabor vezetősége által kinevezett fogoly, aki a többi fogoly munkáját felügyelte.

kivégzőtábor (haláltábor)

speciális tábor, melyet kizárólag azért hoztak létre, hogy ott emberek tömegeit gyilkolják meg, elsősorban gázkamrákban vagy teherautók elgázosított rakterében. A második világháború során a náci Németország hat ilyen kivégzőtábort hozott létre Lengyelország területén, ahol elsősorban zsidókat, de cigányokat kis meggyilkoltak. Ez a hat tábor a következő helyszíneken volt: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek és Auschwitz-Birkenau, melyből az utolsó kettő koncentrációs táborként is szolgált. (ld. még koncentrációs tábor).

kommando

(német), különleges feladattal megbízott fogolycsoport megnevezése, mint pl. a kommandó Treblinkában (erdőben dolgoztak) vagy a Sonderkommando (speciális kommandó), melynek a gázkamrákban és a krematóriumokban kellett dolgoznia.

koncentrációs tábor

fogolytábor vagy munkatábor, ahova az emberek a náci Németország politikájával ellentétes véleményük vagy cselekedeteik miatt, vallási hovatartozás, szexuális irányultság, ”aszociális”, bűnügyi vagy faji okok miatt kerültek. A tábor foglyait kemény és kimerítő rabszolgamunkára kényszerítették. Az első koncentrációs tábor a München melletti Dachauban épült 1933-ban. Dachau után több tábort létesítettek még Németországban, majd más országokban is. Közülük kettő, Majdanek és Auschwitz-Birkenau haláltáborként is működött (ld. még kivégzőtáborok).

krematórium

holttestek elégetésére szolgáló létesítmény.

L

Lengyel Főkormányzóság

közép-lengyelországi terület, Krakkó, Varsó, Radom és Lublin körzete, mely a náci Németország megszállása alatt volt, és Krakkóból irányította Hans Frank főkormányzó, 1939. októbertől 1945. januárig.

likvidálás

itt a gettók erőszakos felszámolását és/vagy emberek meggyilkolását jelenti.

M

megszállás

háború során egy ország kisajátítja egy másik ország területét.

muzulmán

a csonttá-bőrré soványodott, végkimerülés határán levő, apátiába süllyedt foglyokat nevezték így a táborokban.

N

nemzetiszocializmus vagy nácizmus

német politikai mozgalom, melynek ideológiájára szerveződött az 1920-ban létrehozott Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Német Nemzetiszocialista Munkáspárt). Az NSDAP vezetője Adolf Hitler, német diktátor volt 1933-től 1945-ig. A nácizmus antidemokratikus és antihumanista ideológia, mely egyesíti az ultranacionalizmust, a szélsőséges antiszemitizmust, a rasszizmust, a szociális darwinizmust, az imperializmust, és az ”élettér” (Lebensraum) kiterjesztését, azaz a német területek megnövelését. A nácik egységes német etnikai közösséget akartak megteremteni a fajok keveredése és ”alsóbb rendű” népcsoportok nélkül, mint a homoszexuálisok, vagy a ”német fajtól idegen elemek”, mint a zsidók és a romák jelenléte nélkül. Az ilyen csoportokat és egyéneket különféle okok miatt ”problémának” tekintették, melyet így vagy úgy ”meg kell oldani”. A zsidókat például a német nép és az ”árja faj” történelmi és életveszélyes ellenségének tekintették. A társadalmat meg akarták ”tisztítani” az ”életre nem méltó” emberektől (náci kifejezés azokra, akik valamilyen rokkantsággal, örökletes betegséggel vagy mentális retardáltsággal éltek), a ”haszontalan kenyérpusztítóktól” és az ”antiszociális elemektől”.

népszövetség

az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSz) elődje. Az első világháború győztes államai (az USA-t kivéve) és több semleges ország alkotta a konfliktusok megoldására és a béke megőrzésére (ld. még Egyesült Nemzetek Szervezete).

P

pogrom

leginkább a zsidók erőszakos üldözését jelöli.

propagál

érvel, kampányol valamiért.

R

rasszizmus

más emberekkel szembeni előítéletek, őket érő, megkülönböztető bánásmód. Ideológiája szerint az embereket a származásuk és kinézetük alapján kell értékelni.

razzia

meglepetésszerű ellenőrzés vagy támadás. A második világháború során a nácik gyakran lezártak egyes utcákat és városrészeket, és a razzia során az ottlakókat egyenként ellenőrizték.

S

SA

SA Sturmabteilung, a Rohamosztag német szó rövidítése. Az SA kulcsszerepet játszott a náci párt (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt, NSDAP) paramilitáris szervezeteként az 1920-as és’30-as években. Az SA szerepét később az SS vette át (lásd a nemzetiszocializmus vagy nácizmus, illetve SS kifejezéseket).

schutzpass

védőútlevél, a magyarországi zsidókat a Holocaust során védő dokumentum, igazolvány. A védő útleveleket semleges országok diplomatái állították ki, köztük a svéd Raoul Wallenberg.

SS

(Schuztstaffel, németül ún. védő csapatok), náci félkatonai szervezet Németországban, 1925-1945 között. Először Adolf Hitler személyes testőrségeként szolgált, majd gyors növekedésnek indult, mikor 1929-ben Heinrich Himmlert nevezték ki parancsnokául. Himmler alatt az SS-ből a náci Németország legerősebb szervezete lett, a náci párt elitjét akarta alkotni.

stetl

nagyobb, a helyi lakosság 30-50%-át kitevő arányú zsidó lakossággal bíró, kelet-európai kisvárosok vagy falvak a második világháború előtt.

szauna

egy Auschwitz-Birkenau-i épület elnevezése, ahol a ruhákat tisztították és fertőtlenítették, és ahol a munkavégzésre kiválasztott nőket és férfiakat regisztrálták, borotválták, fertőtlenítették és zuhanyoztatták.

szövetségesek

Nagy-Britannia és Franciaország szövetsége a második világháborúban, 1939- től. A Szovjetunió 1941 júniusában, az Egyesült államok 1941 decemberében csatlakozott (ld. még ”tengelyhatalmak”).

T

tengelyhatalmak

Németországot, Olaszországot és Japánt együtt nevezték így a második világháborúban (ld. még Szövetségesek).

tífusz

bakteriális fertőző betegségek csoportja. Sok formája támadhatja meg az embert. Egyik változatát tetvek vagy fejtetű terjeszti. Lázat, fejfájást, izomfájdalmat és kiütést okoz. Ha a beteg nem kap antibiotikus kezelést, halálos kimenetelű is lehet. Gyakori betegség volt a második világháborúban, megtámadta a katonákat, de a gettóba és munkatáborba zárt foglyokat is.

tisztogatás

(ld. likvidálás).

tuberkulózis

(tbc), a mycobacterium tuberculosis által okozott tüdőbetegség. Antibiotikummal és más gyógyszerekkel gyógyítható.

V

vezetőség

irányítás.

volkssturm

(német), helyi védelmi csapatok Németországban, a második világháború végén. A “civil seregbe” erőszakkal toboroztak fiatal fiúkat és idős férfiakat.

Vörös Hadsereg

Oroszországban hozták létre 1918-ban és a szovjet hadsereget nevezték így 1922-től 1946-ig.

W

Wehrmacht

a német fegyveres erők megnevezése 1935 és 1954 között.

Z

zsinagóga

zsidó istentiszteletek gyülekezeti terme.