4.3 Drįsti pasakyti „Ne“

Ši užduotis supažindina su atvejais, kai žmonės nepritarė ar net pasipriešino nacių režimui. Atlikdami šią užduotį jūs geriau suprasite empatijos reikšmę ir tai, kaip svarbu priimti sprendimus ir veikti pagal juos. Visa tai yra būtina siekiant ginti ir palaikyti demokratines vertybes ir žmogaus teises.

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

„Baltoji rožė“ – pasipriešinimo organizacija Vokietijoje

Net ir Vokietijoje ne visi žmonės rėmė Hitlerio ir nacių ideologiją. Kai kurie nepritarė tylėdami. Kiti vienokia ar kitokia forma pasipriešino. Tokia buvo 1942–1943 m. Miunchene veikusi „Baltosios rožės“ organizacija.

„Baltosios rožės“ nariai – Hansas Schollas, Sophie Scholl ir Cristophas Probstas.

Organizaciją sudarė universiteto studentai, tarp kurių buvo brolis ir sesuo dvyniai Hansas ir Sophie Scholliai. Kiti nariai, pavyzdžiui, Christophas Probstas, Willis Grafas ir Alexanderis Schmorellas, kaip medicinos studentai tarnavo vokiečių kariuomenėje ir buvo fronte.

Iš vienos pusės, tarnaudami kariuomenėje jie mate nacių nusikaltimus prieš civilius gyventojus – žydus ir priverstinio darbo stovyklų kalinius. Iš kitos, jie suvokė, kad vokiečiai neturi šansų laimėti karą, tai reiškė, kad Hitleris ir jo sukurta sistema vokiečių jaunuolius veda į mirtį. Dar daugiau, jie sužinojo apie nacių vykdytą fizinę negalią turinčių vokiečių vaikų naikinimą. Jaunuoliai išspausdino 6 atsišaukimus ir platino juos Vokietijos universitetuose ir miestuose.

Kai kurie jaunuoliai lankė universiteto filosofijos profesoriaus Kurto Huberio paskaitas. Paskaitose profesorius kartkartėmis netiesiogiai ir po priedanga kritikavo nacių vyriausybę. Jaunuoliai prasitarė prof. Huberiui apie savo pasipriešinimą ir jis pagelbėjo „Baltajai rožei“ rašant penktąjį ir šeštąjį atsišaukimus.

Organizacja buvo susekta. Brolis ir sesuo Scholliai ir Probstas buvo nuteisti mirties bausme nukertant galvą. Bausmė įvykdyta 1943 m. vasarį. Mirties bausme buvo nuteisti ir jų bendražygiai – Schmorellis, Huberis ir Grafas. Tardomi jie neišsižadėjo savo įsitikinimų ir narsiai jų laikėsi. Paskutinis „Baltosios rožės“ atsišaukimas pateko į Angliją. BBC pastangomis britų oro pajėgos išbarstė atsišaukimą virš Vokietijos.   square.jpg

UŽDUOTIS

Perskaitykite „Baltosios rožės“ atsišaukimų ištraukas ir atsakykite į klausimus.

Mes netylėsime. Mes esame jūsų apkaltintos sąžinės balsas. „Baltoji rožė“ nepaliks jūsų vienų!

Ketvirtojo „Baltosios rožės“ atsišaukimo pabaiga

Atsišaukimas į visus vokiečius!

Karas artėja prie neišvengiamos pabaigos. (…) Hitleris veda vokiečių tautą į pražūtį. Hitleris nelaimės karo, jis tik užtęs jį. Jo ir parankinių kaltė peržengė bet kokias ribas! Teisingas atpildas neišvengiamai artėja!

O ką daro vokiečių tauta? Ji nieko nemato ir nieko negirdi. Ji aklai seka savo gundytojus ir eina į pražūtį. „Pergalė bet kokia kaina“, štai ką jie užrašė ant savo vėliavų. „Mes kovosime iki paskutinio žmogaus“, – sako Hitleris. Bet karas yra jau pralaimėtas.  

Vokiečiai! Ar jūs ir jūsų vaikai norite kentėti taip, kaip žydai? Ar norite būti pasverti ir rasti tokiais kaip jūsų gundytojai? Ar mes amžiams liksime labiausiai nekenčiama ir atmesta tauta visame pasaulyje? Ne! Todėl atskirk save nuo nacionalsocialistų nežmoniškumo! Parodyk darbais, kad esi kitoks! Prasideda naujas Nepriklausomybės karas. Mūsų kovotojai yra tautos geriausieji. Nusimesk apatijos marškinius, kurie apraizgė tavo širdį! Apsispręsk kol ne vėlu!

Nesikliauk nacionalsocialistų propaganda, įbauginusia tave bolševikais! Netikėk, kad Vokietijos išgelbėjimas ir nacionalsocializmo pergalė yra vienas ir tas pats. Nusikaltėlių šutvė negali atnešti pergalės. Kol dar yra laikas, atskirk save nuo bet ko, kas gali tave sieti su nacionalsocializmu! Ateis laikas, kai visi, kurie gėdingai slėpėsi ir neapsisprendė, turės stoti prieš baisų ir teisingą teismą.

Iš penktojo „Baltosios rožės“ atsišaukimo

1. Pasiremk savo žiniomis: ką reiškė būti vokiečiu pagal nacionalsocialistus? Ką nacionalsocialistai siūlė vokiečiams? 

2. Žinant, ką siūlė nacionalsocialistai, kaip galima vertinti „Baltosios rožės“ žinią vokiečiams“? Ką siūlė „Baltoji rožė“?

3. Kokiais būdais „Baltoji rožė“ pasipriešino sistemai? Kaip vertintum tokio pasipriešinimo efektyvumą?

Ankstesnioji užduotis
4.2 Europos pabėgėlių politika
Kita užduotis
4.4 Pasipriešinimas