4.4 Pasipriešinimas

Ši užduotis supažindina su tais atvejais holokausto istorijoje, kai žmonės nesutiko arba netgi priešinosi nacių režimui. Atlikę užduotį jūs geriau suprasite empatijos reikšmę, sprendimų priėmimo ir jų laikymosi svarbą, apmąstysite, kokia reikšminga yra demokratijos vertybių ir žmogaus teisių apsauga.

UŽDUOTIS

Susipažinkite su kiekvienos dalies užduotimis ir jas atlikite.

Ginkluotas, civilinis ir dvasinis pasipriešinimas getuose

 

1 UŽDUOTIS: PASIPRIEŠINIMO APIBRĖŽIMAS

1a užduotis

  • Naudodami sniego gniūžtės techniką, apibrėžkite pasipriešinimą

Sniego gniūžtės technika: Grupė žmonių susėda ratu. Susiskirsto poromis. Kiekviena pora apibrėžia pasipriešinimą. Dvi poros jungiasi į grupę ir iš naujo derina pasipriešinimo apibrėžimą. Paskui grupės jungiasi (keturių asmenų grupė jungiasi su kita keturių asmenų grupe) ir siekia naujo sutarimo, kaip apibrėžti pasipriešinimą.  

Šią užduotį atlikite tol, kol liks dvi grupės, iš kurių kiekviena pasiekė sutarimą, kaip apibrėžti pasipriešinimą. Du galutinius apibrėžimus išdėstykite lentoje. Tada mokytojas apžvelgia ir pakomentuoja kiekvieną apibrėžimą ir iš dviejų sudaro vieną, kuriame atsispindi svarbiausi dalykai iš buvusių dviejų.

1b užduotis

  • Perskaitykite buvusio Lodzės geto ir Aušvico-Birkenau kalinio Romano Kento sudarytą pasipriešinimo apibrėžimą.

  • Atkreipkite dėmesį į pasipriešinimo formų įvairovę. Sudarykite jų sąrašą.

 

„(...) Gete veikė komunistinis judėjimas. Kai kurie iš vadovų buvo mano geri draugai, mes kartu lankėme mokyklą. Jie ėmėsi sąmoningai sabotuoti produkciją. Per dieną mano brigada turėjo parengti dešimt kuprinių vokiečiams. To reikalavo viršininkas. Mes paruošdavome dvi. Aš supratau, kad viršininkas negalės mums sakyti: „Ei, jūs sabotuojate“, nes pats bus vokiečių nubaustas. Taigi mes išnaudojome vokiečių kortą, gaminome mažai ir išsaugojome savo gyvybes. Aš taip sakau, nes dažnai girdžiu, kad žydai nieko nedarė, jie kaip avys ėjo į skerdyklą. Tai netiesa, nes tai, ką darėme mes, irgi buvo pasipriešinimas. Pasipriešinimas ne visuomet yra su ginklu rankose. Dar daugiau. Kartais pasipriešinimas su ginklu rankose yra pats lengviausias pasipriešinimas.   

Daugybę kartų, jei kas pasipriešindavo vokiečiams ginklu, vokiečiai tada suimdavo kitus 1200 žydų ir sušaudydavo. Taigi toks pasipriešinimas daug nepasiekdavo. Tačiau toks pasipriešinimas yra pasipriešinimas. Kai motina duoda savo vaikui duonos gabalėlį, kad tas gyventų – tai pasipriešinimas. Mes turėjome pasipriešinimą Lodzės gete, kuriame veikė simfoninis orkestras. Ir jis grojo. Buvo šalta, tačiau jie grojo ir davė žmonėms viltį gyventi dar vieną dieną ir dar. Tai nebuvo mirtinas veiksmas, bet tai buvo pasipriešinimas. Mokytojas, kuris mokė vaikus gete ir darė tai nelegaliai, pasipriešino. Taigi yra daugybė pasipriešinimo formų. Buvo dvasinis, moralinis pasipriešinimas ir taip toliau. (...)“

square.jpg

 

2 UŽDUOTIS: VARŠUVOS SUKILIMO PRIEŽASTYS 

2a užduotis

  • Perskaitykite Varšuvos geto sukilimo priežastis, kurias savo dienoraštyje aprašė Noemė Szac-Wainkranc.  

„(…) Kova tęsiasi. Kovotojai keičiasi. Bunkeriuose trūksta oro. Visgi visi trokšta kovos. Kiekvienas supranta, kad geriau žūti kovoje su priešu. Koks džiaugsmas nukreipti į jį ginklą, suprasti, kad gali atkeršyti už šeimą, kad nesi beginklis gyvulys, kurį veda į skerdyklą. Tu esi žmogus, kuris kovoja, šaudo, meta granatas į tankus. Tu esi žmogus, kuris nusitaiko į vokiečius ir juos nušauna. (…) Antrąją kovos savaitę mes užėmėme Leszno gatvę, išstūmėme vokiečius iš kranto, perėmėme ginklus ir uniformas. (…) To nepakako. Mes užėmėme geto sandėlius, kuriuose radome uniformas, technikos dalis. Vis daugiau vokiečių divizijų yra siunčiamos prieš mus. Mes apsiginklavome jėga, užsispyrimu ir vienintele mintimi – privalome atkeršyti!  

Žinoma, įspūdis toks, tarsi viskas jau panirę į chaosą, tačiau taip tik atrodo. Tikrovėje viskas vyksta pagal planą, kurį mes visi apsvarstėme susėdę aplink stalą tais liūdnais vakarais. Ar mums pavyks įgyvendinti planą ir sugriauti sienas? Pabėgimas būtų mūsų pergalė. Tačiau nėra, kur bėgti. Kur mes bepasuktume, visur laukia pralaimėjimas, o pergalė – mūsų vienintelė pergalė – tai išsilaikyti kuo ilgiau ir užmušti kuo daugiau vokiečių. Mes nenuliūdome. Priešingai, mes išgyvenome didį džiaugsmą. Mums nebuvo nei baimės, nei skausmo. Ar tokią mirtį galima sulyginti su mirtimi dujų kameroje? (…) Numirti! Už mano motiną, už mano tėvą, už mano vaikus, už mūsų gyvenimus! Aš taikausi į tave! O, Dieve, padėk man pataikyti į taikinį! (…)“

2b užduotis

Varšuvos geto sukilimas buvo pirmasis ginkluotas pasipriešinimas nacių okupuotame mieste, nukreiptas prieš nacių Vokietiją. Tačiau tai buvo ne vienintelis ginkluotas pasipriešinimas, kurį įvykdė žydai.

Visoje okupuotoje Europoje vyko žydų ginkluoti pasipriešinimai. Kiekvienoje vietoje skyrėsi pasipriešinimo mastai. Varšuvos geto sukilėliai buvo labai silpnai ginkluoti ir neturėjo šansų likti gyvi, visgi jie nusprendė stoti į kovą.   square.jpg

  • Perskaitykite Noemės Szac-Wainkranc dienoraščio ištraukas ir išvardinkite priežastis, kodėl kovotojai stojo į kovą prieš vokiečių kariuomenę.

  • Internete suraskite mažiausiai penkias vietas nacių okupuotoje Europoje, kur vyko ginkluoti žydų sukilimai (išskyrus sukilimą Varšuvoje). Sužymėkite vietas žemėlapyje, nurodykite sukilimų datas. Nepamirškite, kad turite rasti mažiausiai du šaltinius, kurie patvirtintų sukilimą.

 

3 UŽDUOTIS: VILNIAUS GETO PARTIZANAI

3a užduotis

  • Perskaitykite 1942 m. sausio 1 d. paskelbtą Vilniaus geto partizanų atsišaukimą.

„Nesilesime vedami kaip avys į skerdyklą!

Žydai, nesileiskite suklaidinami. Iš 80 000 Lietuvos Jeruzalės žydų gyvi liko 20 000. Prieš mūsų akis jie išplėšė mūsų tėvus, brolius ir seseris. Kur yra šimtai žmonių, kuriuos darbams išvedė lietuvių gaudytojai? Kur yra moterys ir vaikai, kurie buvo išvesti per provokaciją? Kur dingo Jom kipuro naktį išvesti žydai?

Kur yra mūsų broliai iš antrojo geto?

Visi, kurie buvo išvesti iš geto, niekada negrįžo.

Visi keliai veda į Panerius. O Paneriai – tai mirtis!

Abejojantys! Atsikratykite iliuzijų. Jūsų vaikai, jūsų vyrai ir jūsų žmonos negyvi.

Paneriai – ne darbo stovykla. Visi ten sušaudyti.

Hitleris siekia nužudyti visus Europos žydus. Lietuvos žydai yra tarp pirmųjų.

Nesileiskime vedami kaip gyvuliai į skerdyklą!

Mes tikrai esame silpni ir neturime, kas mus apgintų, bet vienintelis atsakymas priešui – pasipriešinimas! Broliai! Geriau žūti kovoje nei gyventi iš žudikų malonės. Pasipriešinkite! Iki paskutinio atodūsio.“

Vilniaus getas, 1942 m. sausio 1 d. (paimta iš Moreshet Archives, D. 1.4630)

3b užduotis

Atsakykite į klausimus. 

1. Kokie įvykiai Lietuvoje turėjo tiesioginį poveikį atsišaukimo paskelbimui, kuriuo žydai buvo kviečiami sukilti ir priešintis? 

2. Sužinokite apie Panerius. Kokia tai vieta? Kas joje vyko per Antrąjį pasaulinį karą? 

3. Perskaitykite tekstą, kuriame kalbama apie civilinį pasipriešinimą getuose. Kaip manote, ar žodžiai „Nesileiskime vedami kaip gyvuliai į skerdyklą!“ atspindėjo žydų padėtį getuose? 

4. Vilniaus geto žydų partizanų atsišaukimas pasiekė ir kitus getus. Kaip manote, kokį poveikį jis galėjo padaryti žydų organizacijoms ir grupėms getuose? 

3c užduotis

Žydų šeimų būrio partizanai, kuriems apsaugą teikė Tevje Bielskio būrys. Bielskių būrys veikė Nalibokų girioje, Baltarusijoje.

Atsakykite į klausimus. 

1. Įsižiūrėkite į fotografiją. Apibūdinkite, kur ir kokiu metų laiku buvo fotografuota. 

2. Kokius žmones matote fotografijoje?

3. Tevje Bielskis stovi trečias iš kairės. Jis vadovavo žydų šeimų partizanų būriui Nalibokų girioje Baltarusijoje. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip žmonės apsirengę ir kaip stovi fotografijoje. Kaip manote, kodėl jie fotografavosi? 

3d užduotis

Grupė partizanų, kurie per karą saugojo Nalibokų girios aerodromą, tarp jų Bielskių būrio partizanai, 1944 m. liepos 20 d.

Atsakykite į klausimus. 

1. Įsižiūrėkite į fotografiją. Nurodykite, kokioje vietoje ir kokiu metų laiku fotografija daryta. 

2. Atkreipkite dėmesį į fotografijoje esančių žmonių aprangą ir tai, ką jie laiko rankose. Kaip manote, kuo jie užsiėmė? 

3. Išnagrinėkite dvi fotografijas. Kokius esminius skirtumus tarp fotografijose pavaizduotų žmonių grupių jūs įvardintumėte? Kas juos vienijo ir kuo jie skyrėsi vienas nuo kito? 

3e užduotis

Papildomi klausimai ir užduotys. 

1. Sužinokite daugiau apie žydų partizanus Baltarsusijoje. 

2. Sužinokite apie žydų šeimų partizanų būrius Baltarsusijos miškuose. Kaip tokie būriai buvo sudaryti ir kaip jie išlaikė save? 

3. Sužinokite daugiau apie brolius Bielskius ir jų partizanų būrį Nalibokų girioje, Baltarusijoje. 

4. Apsvarstykite, kokios buvo pagrindinės žydų partizanų Rytų Europoje užduotys ir tikslai. 

5. Apsvarstykite skirtingus žydų požiūrius į holokaustą. Kaip į holokaustą žiūrėjo žydų partizanai? 

 

4 UŽDUOTIS: SANTRAUKA

Vyraujanti nuomonė teigia, kad per holokaustą žydai buvo pasyvūs ir nesipriešino. Apie tokį įsitikinimą Ellie Wieselis sako „Klausimas nėra tas, kodėl visi žydai nepakilo į kovą, bet tas – kodėl tiek daug jų pakilo į kovą. Sužaloti, sumušti, išbadėję, iš kur jie rado jėgų – dvasinių ir fizinių – sukilti?“square.jpg

  • Apsvarstykite Ellie Wieselio žodžius. Surašykite, kodėl žydai sukilo ir pasipriešino naikinimui. Išvardinkite pasipriešinimo formas. Taip pat paaiškinkite, iš kur kyla nuomonė, kad žydai nesipriešino ir buvo pasyvūs. 

Ankstesnioji užduotis
4.3 Drįsti pasakyti „Ne“
Kita užduotis
4.5 Gelbėtojai