5.1 Próby zapobiegania ludobójstwu

5. CZY Z ZAGŁADY MOŻEMY WYCIĄGNĄĆ JAKĄŚ LEKCJĘ?     5.1 Próby zapobiegania ludobójstwu  |  5.2 Uprzedzenia, rasizm i nienawiść dzisiaj

Ćwiczenie to zawiera zestawienie informacji dotyczące ustanowienia ram prawnych i definicji ludobójstwa. Wykonanując je rozwiniesz zdolność do refleksji nad znaczeniem wydarzeń historycznych w naszym życiu oraz nad koniecznością ochrony i przestrzegania wartości demokratycznych i praw człowieka.

Co należy zrobić?

Przeczytaj tekst wprowadzenia do tematu i wykonaj zadania mu towarzyszące.

Tło historyczne

Przed i podczas Holokaustu nie było prawnej różnicy między zabiciem jednej osoby a zamordowaniem całego narodu. Jednym z ludzi, który uznał to za nieuzasadnione, był Rafał  Lemkin, żydowski polski prawnik, który uciekł z ojczyzny przed Holokaustem. na uchodźctwie w Szwecji, a później w Stanach Zjednoczonych, robił wszystko,  aby stworzyć międzynarodowe ustawodawstwo przeciwko ludobójstwu.

Pojęcie ludobójstwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego rasę: genos i łacińskie słowo oznaczające morderstwo: caedere. Biorąc za podstawę ludobójstwo w Armenii Lemkin już przed wybuchem II wojny światowej zapytał, dlaczego zamierzone i zaplanowane morderstwo całej populacji  nie jest przestępstwem obecnym  w prawie międzynarodowym.

Wysiłki Lemkina przyniosły rezultaty po zakończeniu II wojny światowej w ramach nowo powstałej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło Konwencję o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, a konwencja, która weszła w życie w styczniu 1951 r., zdefiniowała ludobójstwo jako zbrodnię przeciwko ludzkości, obejmującą celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.

Na tym samym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęto inny ważny instrument prawny: Powszechną Deklarację Praw Człowieka, mającą na celu ochronę osób i społeczeństw przed naruszeniem ich podstawowych praw. 

Dokumenty te nie mogły być zastosowane z mocą wsteczną wobec sprawców Holokaustu. Jednak zaledwie kilka lat po wymordowaniu ludności żydowskiej w Europie istniały ramy prawne i międzynarodowy zakaz ludobójstwa.   square.jpg

 

Przedyskutuj poniższe pytania

  • 5.1.a Jaka jest różnica między morderstwem a zbrodnią ludobójstwa?

  • 5.1.b Użyj internetu do znalezienia przykładów, kiedy Konwencja o Ludobójstwie została użyta do osądzenia jej sprawców.

  • 5.1.c Jak myślisz, czy współczesny świat jest zabezpieczony przed zbrodnią ludobójstwa?

Poprzednia sekcja (4. Reakcje | Opór | Akty pomocy)
4.5 Ratujący