Ordförklaringar

Slå upp ordet!

Använd listan och läs ordförklaringarna.

A

Administration

styrning, ledning.

Alija/alia

(hebreiska, ”uppstigning”), en term som historiskt betecknat judisk immigration till Palestina, efter 1948 till staten Israel.

Allierade

(allier, franskt ord för ”förena”), så kallades Storbritannien och Frankrike från september 1939. Sovjetunionen och USA anslöt sig till de allierade efter juni respektive december 1941. (Se även Axelmakterna.)

Annektera

ta över och lägga beslag på ett annat land eller landområde genom våld eller utövande av makt.

Anschluss

(tyska för “anslutning”), används om Österrikes ”anslutning” till det tyska riket 1938, efter att tyska trupper marscherat in i landet.

Antisemitism

fördomar och fientlighet mot judar. Med fördomar menas felaktiga, generaliserande och vanligtvis negativa uppfattningar som används för att beskriva andra människor, ofta en hel grupp.

Appell

(här ”uppställning”), här i betydelsen upprop och räkning av fångar i Nazitysklands läger.

Appellplats

uppställningsplatsen för fångar vid appell i Nazitysklands läger.

Axelmakterna

så kallades Tyskland, Italien och Japan under andra världskriget. (Se även Allierade.)

B

Blockäldste

(Blockälteste på tyska), fånge som utsågs av lägerledningen att upprätthålla ordningen i barackerna. Blockäldsten var ansvarig inför lägerledningen. Han/hon hade vissa privilegier framför de andra fångarna.

D

Dagen D

(D-day på engelska), den 6 juni 1944, inledningen på Operation Overlord, då de allierade (huvudsakligen amerikanska, brittiska och kanadensiska styrkor) landsteg i Normandie i Frankrike för att befria Västeuropa från tysk ockupation.

Davidsstjärna

en sexuddig stjärna formad av två trianglar, ofta använd symbol inom judendom och judisk kultur. Under andra världskriget blev judar, i områden som  ockuperats av Nazityskland, tvungna att bära en gul davidsstjärna, en så kallad Judenstern, för att särskilja dem från andra. I de centrala delarna av Polen som ockuperades av nazisterna (det så kallade Generalguvernementet) tvingades de istället att bära en vit armbindel med en blå sexuddig stjärna.

Deportera

utvisa eller tvångsförflytta människor från ett område till ett annat.

Desinficera

rengöra material eller människor med hjälp av kemiska medel så att smittoämnen dör och smitta inte kan överföras till andra.

Diplomat

en representant för ett lands regering som har till uppgift att sköta kontakterna med andra länders ledare, myndigheter eller andra representanter. En diplomat är ofta stationerad vid det egna landets ambassad eller konsulat i ett annat land.

Diskriminera

att negativt särbehandla en individ eller grupp, att utesluta dem eller ta ifrån dem vissa rättigheter. (Se även Främlingsfientlighet.)

Displaced Persons

(engelska, här ungefär ”hemlösa personer”), förkortas DP, före detta koncentrationslägerfångar, tvångsarbetare och flyktingar som inte hade någonstans att ta vägen efter krigsslutet. De fick ofta bo i så kallade DP-läger.

E

Einsatzgruppen

(tyska för ”insatsgrupper”), mobila SS- och polisenheter, dödspatruller med särskilda uppgifter, bl.a. att leta upp och ”oskadliggöra” politiska motståndare och andra för nazisterna oönskade människor. Sådana enheter användes först i Österrike 1938 och i Böhmen/Mähren 1939. I Polen hösten 1939 sköt Insatsgrupper mer än 60 000 människor ur den polska eliten, och även tusentals judar. Särskilt ökända är dessa enheter för sin roll i ockuperade sovjetiska territorier efter den tyska invasionen i juni 1941, där de mördade över en miljon judar och tiotusentals sovjetiska politiska kommissarier, romer, partisaner och handikappade.

F

Fascism

den politiska rörelse som grundades av Benito Mussolini i Italien 1919 och som omvandlades till ett parti, PNF (nationella fascistpartiet), 1921. Mussolini styrde Italien mellan 1922 och 1943, från 1926 som enväldig diktator. Den italienska fascismen inspirerade bl.a. de tyska nazisterna. I en bredare betydelse menas med fascism de idéer och mål som den italienska och andra, besläktade rörelser och partier i andra länder i stor utsträckning hade gemensamt. Fascismen var antidemokratisk, antiliberal, antikommunistisk och ultranationalistisk, i regel också rasistisk och antisemitisk. Fascismen hyllade ”ledarprincipen” och ett korporativt samhällsideal.

Främlingsfientlighet

avståndstagande, rädsla eller fientlighet gentemot individer eller grupper som betraktas som främlingar. Främlingsfientlighet kan rikta sig mot människor som är invandrare eller mot etniska eller religiösa minoriteter. (Se även Rasism.)

Förenta nationerna (FN)

bildades 1945 vid andra världskriget slut. Organisationen skapades för att säkra freden. Nästan alla världens länder är medlemmar i FN, som idag arbetar med frågor som rör fred och säkerhet, hälsa, miljö, fattigdomsbekämpning m.m.

Förintelseläger

(dödsläger, utrotningsläger), specialutrustade läger som inte hade något annat syfte än massmord på människor i framför allt gaskamrar eller gasvagnar. Under andra världskriget inrättade Nazityskland sex förintelseläger belägna i det ockuperade Polen där framför allt judar, men även romer mördades. De sex förintelselägren är: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek och Auschwitz-Birkenau, de två sistnämnda fungerade även som koncentrations- och arbetsläger. (Se även Koncentrationsläger.)

Förintelsen

så kallas nazisternas folkmord på Europas judar. Skrivs oftast med stor bokstav: Förintelsen. (Holocaust på engelska och Shoah på hebreiska.)

G

Gaskammare

specialbyggda rum i förintelselägren (se förintelseläger) där nazisterna utförde massmord på människor genom att använda avgaser från motorer eller giftgas. I Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) fanns fyra gaskammare. I fyra koncentrationsläger, Stutthof, Mauthausen, Sachsenhausen och Ravensbrück,  fanns mindre gaskammare för att döda fångar som var för sjuka eller svaga och inte längre ansågs kunna arbeta.

Gendarm

militärpolis.

Generalguvernementet

omfattade distrikten Kraków, Warszawa, Radom och Lublin i centrala Polen. Området ockuperades av Nazityskland 1939 och styrdes från Kraków av guvernören Hans Frank från oktober 1939 till januari 1945.

Gestapo

(förkortning av det tyska ordet Geheime Staatspolizei), tyska statens politiska polis 1933-1945. Gestapo fängslade och mördade misstänka motståndare till nazismen.

Getto

under andra världskriget i betydelsen isolerat och mycket begränsat bostadsområde för judar (där ibland även romer placerades).

H

Hakkors

(svastika), symbol för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och från 1935 symbol på det tyska rikets officiella svart-vit-röda flagga. Hakkors har funnits i många delar av världen i flera tusen år. Hakkorset var bland annat en symbol för tur och lycka. Antika hakkors är ofta vänstervända och har armar som en del menar följer solens uppgående riktning från öster till dess nedgång i väster. På den nazistiska symbolen vrider sig korsets armar i motsatt riktning.

Hatbrott

samlingsnamn på brott som motiveras av hat mot en person på grund av religiös, etnisk eller kulturell tillhörighet, eller sexuell läggning.

Hitler-Jugend

tysk nazistisk ungdomsorganisation.

I

Inflation

pengarnas värde minskar, priserna stiger.

International Tracing Service

(ITS), bildades på initiativ av de allierade 1943 som en avdelning inom brittiska Röda Korset för att söka efter och registrera saknade människor. ITS flyttades efter andra världskriget till Bad Arolsen i Tyskland. Här kan nazisternas offer och deras familjer söka information om sina släktingars öden.

Intressesfär

område som är intressant för en stat eller flera stater genom sitt geografiska läge eller andra faktorer. Stater kan också ha ekonomiska eller politiska intressen för området.

Invasion

militär från ett eller flera länder går in i ett annat land.

J

Jiddisch

språk som talades av flertalet judar i Central- och Östeuropa före andra världskriget. Språket är en blandning av äldre tyska, hebreiska och slaviska språk. Det skrivs med hebreiska bokstäver. Det är ett av fem officiella minoritetsspråk i Sverige.

Judenrat

(tyska för ”juderåd”). I gettona beordrade tyskarna judarna att bilda ett ”råd” med mellan 12 och 24 medlemmar. Råden måste upprätthålla gettonas inre ordning och skötsel och utföra den tyska gettoförvaltningens order.

K

Kanada

(även Canada), så kallades allmänt de förrådsbaracker i Auschwitz-Birkenau som användes för att förvara det gods som stals från nyanlända fångar. (Kanada ansågs representera rikedom och välstånd).

Kapo

(även Capo), en fånge som utsågs av lägerledningen för att bevaka de övriga fångarnas arbete.

Kommando

(tyska), vanlig beteckning på en grupp av lägerfångar med specifika arbeten och uppgifter, t.ex. Skogskommandot i Treblinka (arbetade i skogen) eller Sonderkommandot (specialkommandot som tvingades arbeta i gaskamrarna och krematorierna).

Koncentrationsläger

fång- och arbetsläger där människor hölls inspärrade på grund av politiska åsikter och verksamhet som stred mot Nazitysklands politik, religiös tillhörighet, sexuell läggning, ”asocialitet”, kriminalitet eller rasistiska skäl. Det första koncentrationslägret, Dachau utanför München, uppfördes 1933. Därefter byggdes ett flertal koncentrationsläger i Tyskland och senare i de ockuperade länderna. Två av dem, Majdanek och Auschwitz-Birkenau, fungerade även som förintelseläger. (Se även Förintelseläger.) Fångarna i lägren utnyttjades till hårt och utmattande slavarbete.

Krematorium

anläggning för att bränna döda kroppar.

L

Likvidering

i betydelsen våldsam upplösning av getton och/eller mord på människor.

Livsmedelsranson

(Se Ransoneringskort.)

M

Muselman

så kallades lägerfångar som led av långt gången utmärgling och fysisk svaghet, och som befann sig i ett apatiskt tillstånd.

N

Nationalsocialism eller Nazism.

tysk politisk rörelse vars ideologi utgjorde grunden för det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet, NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). NSDAP bildades 1920 och leddes av Adolf Hitler, Tysklands diktator 1933-1945. Nazismen var en antidemokratisk och antihumanistisk ideologi som förenade ultranationalism, extrem antisemitism och rasism, socialdarwinism, imperialism och strävan efter ”livsrum” (Lebensraum), dvs utökat territorium för det tyska folket. Nazisterna ville skapa en tysk ”germansk folkgemenskap” utan ”rasblandning” och ”mindervärdiga” människor. Till folkgemenskapen hörde inte homosexuella eller ”rasfrämmande element” som judar och romer. Sådana grupper och individer utgjorde av olika skäl ”problem” som måste ”lösas” på ett eller annat sätt. Judarna betraktades t.ex. som ”germanernas” och den ”ariska rasens” historiska och livsfarliga arvfiende. Samhället måste också ”renas” från ”livsovärdigt liv” (nazisternas term för människor som bar på handikapp, vissa ärftliga sjukdomar och utvecklingsstörning), ”onyttiga ätare” och ”asociala element”. Efter krigsutbrottet 1939 radikaliserades snabbt den nazistiska politiken vilket ledde till exempellösa brott mot mänskligheten. (Se även Förintelsen, Rasbiologi och Rasism.)

Nationernas förbund (NF)

föregångare till Förenta nationerna (FN). De länder som segrat (förutom USA) och flera länder som varit neutrala bildade NF efter första världskriget för att lösa konflikter och bevara freden. (Se även Förenta nationerna.)

O

Ockupation

ett land lägger beslag på ett annat lands område under krig.

P

Pogrom

oftast i betydelsen våldsamma förföljelser av judar.

Propagera

argumentera för något, driva kampanj.

R

Ransoneringskort

kort med kuponger som behövs för att köpa mat som det är brist på, till exempel under krig. I Europa ransonerades olika livsmedel under andra världskriget. För judarna som stängts in i getton ransonerades deras maten så kraftigt att många dog av svält.

Rasbiologi

äldre vetenskapsgren som framför allt var i ropet i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Forskningen som bedrevs försökte beskriva och visa att det fanns olika ”raser” med olika inneboende och medfödda egenskaper. Många rasbiologer menade av att vissa ”raser” var mer värda än andra. I Sverige inrättades efter beslut i riksdagen Rasbiologiska Institutet i Uppsala 1921. Syftet var att dess forskning skulle hjälpa till att ”främja” det svenska folkets så kallade rashygien.

Rasism

fördomar mot, och diskriminerande behandling av andra människor. Enligt denna ideologi har människor olika värde beroende på var hon kommer ifrån eller hur hon ser ut. (Se även Främlingsfientlighet.)

Razzia

tillslag eller räd, ofta överraskande. Under andra världskriget spärrade nazisterna ofta av vissa gator eller kvarter och genomförde razzior för att kontrollera alla som bodde innanför avspärrningen.

Röda armén

bildades 1918 i Ryssland och var namnet på den sovjetiska armén 1922-1946.

S

Sauna

kallades den byggnad i Auschwitz-Birkenau som användes för desinficering och rengöring av kläder, samt där de män och kvinnor som valts ut till arbete i Auschwitz-Birkenau genomgick registrering, rakning, desinfektion och dusch.

Shtetl

liten stad eller by i Östeuropa före andra världskriget med en större judisk befolkning (ofta 30-50 procent av stadens befolkning).

Skyddspass

(Schutzpass på tyska), dokument eller legitimation som gav skydd till judar i Ungern under Förintelsen. De så kallade skyddspassen utfärdades av diplomater som representerade neutrala länder, däribland Raoul Wallenberg från Sverige.

SA

SA Sturmabteilung tyska för stormtrupp. SA var en paramilitär underorganisation, som spelade en nyckelroll 1920- och 30-talet i nationalsocialistiska arbetarepartiet, NSDAP. SA ersattes av SS. (Se Nationalsocialism eller Nazism respektive SS.)

SS

(Schutzstaffeln tyska för så kallade skyddsgrupper), en nazistisk paramilitär organisation i Tyskland åren 1925-1945. SS började som Adolf Hitlers privata livvakt, men växte snabbt sedan Heinrich Himmler 1929 blivit dess ledare. Under Himmler blev SS en av Nazitysklands mäktigaste organisationer. SS ville utgöra en elit inom nazistpartiet.

Synagoga

judisk samlingslokal för gudstjänst.

T

Tuberkulos

(tbc), sjukdom där lungorna är angripna av tuberkelbakterier. Kan botas med antibiotika och andra läkemedel.

Tyfus

är en grupp infektionssjukdomar som orsakas av bakterier. Tyfus finns i många olika former och drabbar människor. En variant av sjukdomen sprids med klädlöss eller huvudlöss. Den som drabbas får feber, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag. Om man inte behandlar sjukdomen med antibiotika är det stor risk att den som är sjuk dör. Det var en vanlig sjukdom under andra världskriget. Soldater drabbades men också människor som hölls isolerade i getton och arbetsläger.

U

Utrensning

(Se Likvidering.)

V

Volkssturm

(tyska), tyskt lokalt försvar i slutet av andra världskriget. Denna ”civila militär” bestod av tvångsrekryterade unga pojkar och äldre män.

W

Wehrmacht

(tyska för Försvarsmakten), så kallades den tyska krigsmakten mellan 1935 och 1945.