2.1 Totalitarism

2. NAZISTISK IDEOLOGI     2.1 Totalitarism 2.2 Rasbiologi  |  2.3 Propaganda 2.4 Antisemitism

Den här uppgiften innehåller ett faktablad om totalitarism som förklarar varför nazisterna såg det som en viktig del i att kontrollera den tyska staten. När du har gjort uppgiften kommer du att ha en djupare förståelse för vikten av att skydda och upprätthålla demokratiska värden och mänskliga rättigheter, samt förstå propagandans påverkan under olika tider och sammanhang. Dessutom kommer du att ha reflekterat över hur små förändringar i samhället och de val som görs av enskilda individer, organisationer och regeringar kan leda till fruktansvärda konsekvenser.

Vad ska du göra?

Läs faktabladet och diskutera frågorna nedan.

Totalitarismens grunder

Ett av nazisternas mål var att etablera en folkgemenskap, Volksgemeinschaft, baserad på principen om vad som gynnar samhället, i motsats till vad som gynnar individen. De la särskild tonvikt på det rena och överlägsna hos arierna som härskande ras. Enligt dem hade den härskande rasen en naturlig rätt att styra över de andra så kallade underraserna. Nazisterna hyste ett särskilt starkt hat mot judar och allt som var icke-tyskt.

En annan viktig fråga för nazisterna var att ena alla tyskar i en och samma nation och därför fokuserade de på att utvidga sitt, livsrum, Lebensraum. Expansionen skulle ske med hjälp av hot och våld, och om nödvändigt även med krig. För att lyckas med detta krävde nazisterna total underkastelse och fullständigt stöd av folket. Därför ansåg de att det var nödvändigt att implementera Gleichschaltung-policyn, en process där individer och institutioner skulle få samma synsätt genom det som idag definieras som totalitära metoder. För att förstå vad som hände i Tyskland under nazisternas styre måste man därför förstå totalitarismens grunder.

Totalitarism är en form av styre som tar fullständig kontroll över sina medborgare, både offentligt och privat. En totalitär stat har inga betänkligheter kring förlorade liv eller mänskliga rättigheter så länge som alla resurser riktas mot det enande syftet, att staten ska representeras av ett starkt centralt styre. Det styret representeras i sin tur oftast av en ledare som blir en karismatisk kultfigur. I Nazityskland kallades detta för en Führerprinzip, och refererade till Hitler som den överlägsna ledaren som förväntade sig fullkomlig lydnad.

Den sortens monopol på makten möjliggörs genom strikt statlig kontroll av både samhällets och individens alla livsaspekter. Det totalitära ledarskapet tillåter ingen individuell frihet och traditionella organisationer och sociala institutioner bekämpas och kuvas. På så sätt kontrollerar staten alla aspekter av kulturella, religiösa, professionella, sportrelaterade och ungdomsinriktade grupper genom sin politiska kontroll. Statens räckvidd blir gränslös i alla vardagliga angelägenheter. På det sättet kan man säga att totalitära regimer skiljer sig från äldre former av auktoritära regimer där det främsta målet oftast var begränsat till enbart politisk kontroll.

Medlemmar av Jungmädelbund sätter upp en reklamaffisch för Bund Deutscher Mädel (BDM) på en vägg med texten "Kom tjejen, du är en av oss". För att kunna kontrollera den unga befolkningen ville Nazityskland att alla tjejer och killar skulle gå med i deras ungdomsrörelse där de fick lära sig grunderna i den nazistiska världsbilden.

I augusti 1933 talade Joseph Goebbels, propagandaminister och ansvarig för folkupplysning, på en radioutställning om vilken riktning tysk radio skulle ta. I hans tal kan man tydligt se vikten av totalitära åtgärder för att tvinga folket mot en nazistisk ideologi:

"En stat som har beslutat sig för att samla en nation så att den ännu en gång blir ett maktcentrum på samma sätt som under stora krigshändelser har inte bara rätten, utan även plikten, att underordna alla nationens aspekter dess mål, eller åtminstone försäkra sig om att de stödjer det. Det gäller även radion. Ju mer betydelsefullt något är i att influera den breda massans vilja, desto större är dess ansvar gentemot nationens framtid."

Joseph Goebbels | Tyska Propagandaarkivet

Ett vanligt inslag i totalitära stater är jakten på, och uteslutandet av, alla som inte håller med om genomförandet av rörelsens synsätt och därmed blir fiender till staten. Genom att använda propaganda och förklara allt som medel för att skydda och stärka nationen och dess befolkning ser den totalitära regimen det som nödvändigt att vidta allvarliga åtgärder mot det som (enligt dem) anses "ont" och ett hot mot staten. Det gällde inte bara den politiska oppositionen, utan även dem som nazistregeringen ansåg ovärdiga eller icke-tyska på grund av deras ursprung eller sociala beteende.

För att försäkra sig om att allmänheten delar deras syn gör den totalitära staten allt som krävs för att diktera och synkronisera "rätt" uppfattningar genom utbildning, vetenskap, kultur och censur och genom att radera alla motsatta åsikter. För att kunna kontrollera och censurera den allmänna uppfattningen genom totalitära medel gjorde nazisterna intryck av att de hade ett överväldigande folkligt stöd för sin regim. På så sätt skulle de till synes få personerna som tvekade att inte våga uttrycka sina tvivel offentligt.

Studenter och medlemmar av SA lastar av böcker som anses "icke-tyska" för att brännas i bokbål i Berlin. På banderollen står det: "Tyska studenter marscherar mot den icke-tyska andan." Berlin, Tyskland, 10 maj, 1933.

square.jpg

 

Diskutera frågorna

  • 2.1.a Många av termerna i den här delen är specifika och svåra att förstå, men viktiga för att begripa den nazistiska ideologin. Försök definiera och förklara dessa termer. Jämför sedan dina definitioner med en kompis: Volksgemeinschaft (folkgemenskap), Lebensraum (livsrum), icke-tyska, Führerprinzip.

  • 2.1.b Vilken typ av totalitära grepp användes av nazisterna för att bibehålla makten och det folkliga stödet?

  • 2.1.c Vad är skillnaden mellan ”politisk” och ”total” kontroll? Varför ville den nazistiska regimen ha total kontroll?

  • 2.1.d Bilderna ovan är exempel på hur unga människors utbildning kontrollerades av staten. Vilka anledningar kan den nazistiska regimen ha haft för att kontrollera unga människors utbildning?

Föregående avsnitt: 1. Judiskt liv i Europa före andra världskriget
1 Judiskt liv i Europa före andra världskriget
Nästa övning
2.2 Rasbiologi