5.1 Försök att förhindra folkmord

Den här övningen innehåller en text som ger en bakgrund till det rättsliga ramverket och hur definitionen av folkmord kom till. Genom övningen utvecklar du din förmåga att reflektera över betydelsen av historiska händelser och vikten av att skydda och upprätthålla demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Vad ska du göra?

Läs texten och svara på frågorna.

Historisk bakgrund

Före och under Förintelsen fanns det ingen rättslig skillnad mellan att döda en person eller att mörda ett helt folk. Någon som ansåg att detta var orimligt var Raphaël Lemkin, en judisk-polsk jurist som flydde sitt hemland innan Förintelsen. Han tog sin tillflykt till Sverige och senare USA, och la allt sitt engagemang på att skapa en internationell lagstiftning kring folkmord.

Termen genocid (folkmord) kommer från det grekiska ordet för ras, genos, och det latinska ordet för mord, caedere. Genom att dra lärdom från det armeniska folkmordet, ifrågasatte Lemkin redan innan andra världskriget bröt ut varför det inte ansågs vara ett internationellt lagbrott att avsiktligt mörda en hel folkgrupp.

Lemkins arbete gav resultat inom ramen för det nyetablerade FN som bildades efter andra världskriget. FN:s generalförsamling antog Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Konventionen, som trädde i kraft i januari 1951, definierade folkmord som en handling avsedd att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp, oavsett tillvägagångssätt.

Under samma möte i FN:s generalförsamling antogs ett annat viktig rättsligt instrument: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, avsedd att skydda individer och samhällen från brott mot deras grundläggande rättigheter.

Dessa dokument kunde inte appliceras retroaktivt på de skyldiga till Förintelsen. Men bara några år efter försöket att förinta det judiska folket i Europa fanns nu ett rättsligt ramverk och ett internationellt förbud mot folkmord.   square.jpg

 

Diskutera frågorna

  • 5.1.a Vad är skillnaden mellan mord och folkmord?

  • 5.1.b Använd internet för att hitta exempel på när konventionen om folkmord har använts för att döma de som gjort sig skyldiga till brottet.

  • 5.1.c Hur tror du att världen vi lever i idag skyddas från brottet folkmord?

Föregående avsnitt: 4. Reaktioner | Motstånd | Räddningsaktioner
4.5 Räddare