5.2 Fördomar, rasism och hatbrott idag

Denna övning innehåller bilder som visar exempel på rasism, fördomar och hat som förekommer i samhället. Genom övningen utvecklar du din förmåga att förstå vad stereotyper och fördomar kan leda till. Du får också möjlighet att reflektera över hur propaganda påverkar oss idag och vikten av att bevaka mänskliga rättigheter. Du kommer att få en större förståelse för vad det betyder hur vi ser på och behandlar nyanlända i vårt samhälle.

Vad ska du göra?

I den här övningen läser du om fördomar, rasism och hat som förekommer idag. Läs texterna och svara sedan på frågorna nedan.

Fördomar och stereotyper

"Rasism", "fördomar" och "stereotyper" är begrepp som förekommer i vår vardag. Stereotyper bidrar till att skapa en ensidig (positiv, negativ eller neutral) bild av en viss grupp människor. Fördomar är ensidiga positiva eller negativa omdömen som baseras på stereotyper, utifrån vilka vi ofta snabbt generaliserar och drar felaktiga slutsatser om andra grupper och de som tillhör en grupp som inte är vår egen.

Vi har alla fördomar, men det spelar också roll hur tillåtande den omgivande miljön är mot dessa. Majoritetens uppfattning kan i stor utsträckning påverka hur individer tänker. Politiker har ett stort ansvar att inte låta fördomar påverka samhället.

Nazityskland är exempel på ett land där de som hade makten spred och bidrog till att fördomar ökade i syfte att peka ut, diskriminera och förfölja vissa grupper i samhället.

På den personliga nivån kan fördomar rättfärdigas (de skapar en känsla av att man tillhör en överlägsen grupp, där "vi" står i motsats till "dem" och där de andra uppfattas som underlägsna). Det kan också handla om att man vill ha någon att skylla på, någon som får bära skulden (exempelvis kan minoriteter anklagas för ekonomiska kriser).

Rasism

Rasism delar in människor i olika "raser", ofta i en hierarki där vissa "raser" anses vara överlägsna andra. Det rasistiska tankesättet kombineras ofta med föreställningen om att individers egenskaper och läggningar ärvs från en person till en annan och att detta bestäms av personens ras. Dessa uppfattningar och förhållningssätt, som var vanliga i många länder från 1800-talet och framåt, har ingen vetenskaplig grund.

Alla människor tillhör en och samma underart (homo sapiens sapiens) till arten homo sapiens, och den falska föreställningen om att människor kan delas in i olika "raser" har många gånger lett till stora tragedier. Den nazistiska förföljelsen och massmordet på så kallade "underlägsna raser" är ett av många exempel genom historien.

Även idag förekommer fördomar och rasism och många människor drabbas av diskriminering eller utsätts för hatbrott på grund av ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning etc. Om människor som har fördomar och rasistiska idéer får politiskt stöd, och om de som har makten uttrycker hat mot minoriteter, kan diskrimineringen öka och påverka ländernas lagar. Alla demokratiska medborgare har ansvar för att bekämpa sådana tendenser i samhället.   square.jpg

Matcha affischerna

Studera affischerna som uppmanar människor att motverka eller bidra till diskriminering.

  • Matcha  affischerna med de minoriteter de fokuserar på och beskriv affischernas budskap.

  • Hur tror du att affischerna, både de som är för och de som är mot diskriminering, påverkar mottagarna?

 

Diskutera frågorna

  • 5.2.a Vilka konsekvenser kan det få för en person att tillhöra en diskriminerad grupp, tror du? Fundera på olika aspekter av livet, till exempel jobbet, privatlivet, rättigheter etc.

  • 5.2.b Har du själv upplevt fördomar, rasism eller diskriminering, eller känner du någon som har utsatts? Om svaret är ja, beskriv situationen.

  • 5.2.c Vad kan människor göra för att motverka fördomar, rasism och diskriminering idag? Försök att ge åtminstone tre förslag.