Andra förföljda grupper

Introduktion till andra förföljda grupper

Under den nazistiska regimen delades medborgarna in i ett ”vi” som hörde till den ”tyska folkgemenskapen” och ”andra”, som av olika skäl ansågs ”mindervärdiga” och därför inte kunde eller inte hade rätt att ingå i denna gemenskap. Dessa ”andra” skulle på ett eller annat sätt neutraliseras eller avlägsnas från samhället eftersom de ansågs utgöra problem, hinder eller fiender på vägen mot fulländandet av ”folkgemenskapen”.

Politiska beslut, nya lagar och ändringar av existerande lagar pekade ut olika kategorier som "mindervärdiga". Myndigheterna lade sig i dessa människors privatliv genom att bland annat kontrollera deras ”rasmässiga” bakgrund och egenskaper. 

Personer som ansågs tillhöra dessa grupper löpte stor risk att utsättas för förföljelse. De kunde tvångssteriliseras, spärras in i fängelser, på psykiatriska kliniker eller i koncentrationsläger. De skulle undertryckas eller på olika sätt fås att försvinna från det Tredje riket.

Under kriget iscensattes planer att kolonisera ockuperade territorier och där ersätta ”artfrämmande” och andra ”mindervärdiga” kategorier med ”fullvärdiga” tyskar och deras ”artförvanter”. ”Mindervärdiga” kunde ibland tillhöra mer än en kategori, till exempel vara homosexuell man och jude eller politisk meningsmotståndare och jude. Du kan läsa mer om detta i artikeln Om Förintelsen.

Politiska motståndare

De första som angreps efter det nazistiska maktövertagandet 1933 var politiska meningsmotståndare och även judar. Till en början riktade man främst in sig på medlemmar i socialistiska och kommunistiska organisationer och partier, men förföljde också fackföreningsfolk, liberaler, monarkister och religiösa grupper. Från slutet av mars 1933 fördes många till koncentrationslägret Dachau, som var det första koncentrationslägret avsett för politiska meningsmotståndare. De som var av ”rätt ras” (”arier”) betraktades som omskolningsbara och många av dem släpptes så småningom då de officiellt hade ändrat uppfattning.

Tyskan Orli Wald var en av dem som förföljdes på grund av sina politiska åsikter. Orli tillhörde Tysklands unga kommunister (YCLG). Hon greps 1936 och sattes i fängelse, bland annat anklagades hon för att sprida politisk information. Orli satt i fängelse fram till 1939, då hon fördes till koncentrationslägret Ravensbrück och 1942 kom hon till Auschwitz-Birkenau. Orli Wald överlevde kriget och dog 1962 på en psykiatrisk klinik.

Lägerfoton från Auschwitz föreställande Orli Wald.

Gata i Hannover uppkallad efter Orli Wald.

Personer med fysiska och psykiska handikapp

“Lagen om att förhindra ärftliga sjukdomar” stiftades 14 juli 1933.

Enligt lagen skulle personer som diagnostiserats med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, till exempel svåra missbildningar, schizofreni, manodepressivitet, ärftlig epilepsi eller svår alkoholism betraktas som ”sjuka” och tvångssteriliseras. Både psykisk funktionsnedsättning och svår alkoholism var ett ”kryphål” som gjorde att läkare som utförde ingreppen även kunde sterilisera personer som betraktades vara ”anti-sociala” – personer som inte passade in i samhället av sociala skäl – såsom fattiga, arbetslösa och hemlösa. Definitionen var väldigt bred.

Läs mer om detta i övningen Rasbiologi.

Tillkännagivande av ”Lagen om att förhindra genetiskt skadade avkommor”.

Eutanasianstalten Pirna-Sonnenstein.

Hösten 1939 började ett så kallat ”barmhärtighetsdödande” av barn och vuxna med funktionsnedsättningar eller psykiska sjukdomar. Mördandet genomfördes på olika institutioner, bland annat på sex stora så kallade eutanasianstalter i Tyskland och Österrike.

1941 gasades Walter Lauer till döds på en av dessa anstalter, Pirna-Sonnenstein i Sachsen. Han var 19 år och hade haft epileptiska anfall sedan sju års ålder. I april 1940 skrev han ett brev till sina föräldrar, men brevet stoppades av personalen.  

"Kära mamma,(…) oroa dig inte, jag gör inga dumheter. (...) När kriget är över, kommer hemligheten om den här platsen att avslöjas och då kommer kanske några att förstå"

Walter Lauer

Jehovas vittnen

Redan 1933 förbjöds Jehovas vittnen att trycka sina religiösa texter och att predika. När Jehovas vittnen vägrade att göra militärtjänst och svära trohetseden till Adolf Hitler på grund av sin religiösa tro betraktades de som förrädare och utsattes för förföljelser. Från 1935 förbjöds deras aktiviteter helt inom det Tredje riket. Därefter började de skickas till koncentrationsläger. 

Två veckor efter att andra världskriget brutit ut avrättades den första medlemmen i Jehovas vittnen. Offret var 29-årige August Dickman som var fängslad i Sachsenhausen. Dödsdomen hade avkunnats eftersom han vägrat att göra militärtjänst.

August Dickmann innan kriget.

Plansch som visar de olika märken som fångarna i koncentrationslägren tvingades bära.

I lägren märktes Jehovas vittnen med en lila triangel och spreds ut i olika baracker så att de inte skulle kunna hålla religiösa möten. Jehovas vittnen var den enda grupp fångar som hade kunnat undgå fängelse. Det hade räckt om de skrivit på ett intyg om att de avsade sig sin religion och vidare ”subversiv aktivitet”. Det var väldigt få fångar som skrev under ett sådant dokument. 

Kvinnliga fångar med lila trianglar i Auschwitz kallades ”bibliska bin”. De arbetade som städare, hembiträden och kockar i SS-soldaternas hem, i lägrens kontor och i affärer för SS och deras familjer.

Militärledningen visste att den här gruppen fångar inte skulle försöka rymma. Inte ens när tyskarna började förflytta fångar från lägret i januari 1945 och möjligheten ibland uppstod revolterade Jehovas vittnen mot sina förtryckare.

Auschwitz hade 387 Jehovas vittnen som fångar.

Rassenschande

Sexuella relationer mellan tyska judar och icke-judar betraktades som ”rasskändning” (Rassenschande). Sådana relationer förbjöds i lag i september 1935 men många drabbades redan dessförinnan av förföljelser. 

I augusti 1935 jagades Juda Rosenberg och Elisabeth Makowiak, som bodde i den tyska staden Gelsenkirschen, av medlemmar i SS och SA. Man hängde skyltar om deras hals med deras namn och adress och olika skällsord. På Judas huvud sattes en hatt med texten ”Rassenschänder” (“rasskändare”). På skylten stod det: “Jag skändar min egen ras”. På Elisabeths skylt stod: ”Jag är en blond ängel som låg med denna judiska råtta”. 

I tidningen  Nationalzeitung i Gelsenkirchen den 8 augusti 1935 var bildtexten under fotot av paret: ”En judeslyngel och en judehora vid skampålen”. Paret straffades eftersom de dagen innan setts promenera tillsammans och någon hade rapporterat dem.

Juda Rosenberg och Elisabeth Makowiak med förnedrande skyltar om halsen.

Dokument från Gestapo, den tyska säkerhetspolisen, angående arresteringen av Juda Rosenberg och Elisabeth Makowiak.

Juda fängslades och dog 1940 i koncentrationslägret Sachsenhausen, Elisabeth greps som  ”rasskändare” men släpptes senare. Elisabeths och Judas lidande uppmärksammades med minnesstenar 2013 och 2017.

Minnesstenar i Gelsenkirschen, så kallade Stolpersteine (”snubbelstenar”), som placeras ut för att hedra personer som fördrevs eller mördades under Förintelsen. Stenarna placeras i trottoaren utanför de hus där personerna bodde.

Kriminalisering av homosexualitet

Under förföljelserna av homosexuella män använde sig nazisterna av paragraf 175, en gammal lag från 1871 som skärptes. 1933 sattes offer för denna paragraf  i fängelse, med målet att de skulle återanpassas till samhället genom arbete. Utöver detta kastrerades eller steriliserades ett stort antal. Två år senare utvidgades paragraf 175 så att homosexuella relationer mellan män gav mycket längre straff.

Det räckte med en misstanke om ett sexuellt förhållande, ett brev, ett fotografi eller ett utpekande, vilket ledde till att även många som inte var homosexuella dömdes. Även om lesbiska kvinnor och transpersoner inte ingick i denna lag förföljdes de ändå. Många av dem klassades som ”anti-sociala” individer och sattes i fängelse och skickades till koncentrationsläger.

Män som ”misstänktes” för homosexualitet skickades också till koncentrationsläger där de märktes med en rosa triangel. Bland dem fanns låssmeden Walter Degan, född 1909. 1940 spärrades han in första gången under paragraf 175. Ett år senare skickades han till Auschwitz. Hans registreringsnummer i lägret var 20285. Vid krigsslutet hade han även varit i lägren Mauthausen, Dachau och Sachsenhausen. 

Graffiti på en husvägg i Berlin som visar ingången till Auschwitz-Birkenau och Walter Degan med rosa triangel och fångnumret 20285.

Slaver

En av Tredje rikets glömda offergrupper är de ockuperade slaverna, som den nazistiska regimen betraktade som en underlägsen befolkning. Polacker som levde i områden ockuperade av det Tredje riket förflyttades och samlades ihop i det så kallade generalguvernementet. Ockuperad polsk mark avfolkades och koloniserades i stället av tyskar. Under ockupationen utsattes den civila befolkningen för omfattande förföljelse och avrättningar.

Under en AB-aktion (Ausserordentliche Befriedungsaktion /Särskild insats för återställande av ordning) som utfördes mellan maj och juni 1940, blev framträdande polacker gripna och mördade. Politisk aktivitet mot ockupationsmakten kunde bestraffas med döden eller att man blev skickad till koncentrationsläger. Kollektivt ansvar ställdes på den civila befolkningen.

Dessutom utnyttjades alla besegrade länders befolkning som slavarbetare i arbets- eller koncentrationsläger. Flera miljoner utnyttjades som civila tvångsarbetare, i jordbruket och i industrier och vapenfabriker. Det var inte förrän i slutet av 1980-talet som de räknades som offer.

Från juli 1941, då kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen inleddes, fanns även civila sovjetmedborgare och sovjetiska krigsfångar bland offren. Enligt Hitlers riktlinjer skulle de politiska officerarna i Röda armén avrättas omedelbart. Resten av fångarna skulle skickas till koncentrationsläger. Många av dem dog. Till exempel beräknas koncentrationslägret Auschwitz haft omkring 15 000 sovjetiska fångar, 3 000 av dem fördes inte in i lägrets register. De mördades så fort de anlände till lägret.