Historiska källor, vittnesmål från Förintelsen

Lärarhandledning till övningen

Till dig som är lärare: Denna lektion handlar om att få reda på hur de överlevande upplevde deportationen, det vill säga vägen till lägret. Detta är även en lektion i källkritik där du kommer att jobba med primärkällor.

 

Tidsåtgång 50–60 min.

Denna lektion kan du med fördel ha efter att du gått igenom Förintelsen med din klass, då förförståelse krävs.

Det är en lektion i källkritik där eleverna ska använda sig av primärkällor. Gå gärna igenom olika typer av källor på förhand (i denna övning får du tillgång till primärkällor) och hur man kritisk kan granska källor.

Målet är att eleverna skall kunna bedöma dessa vittnesmåls sanningshalt genom att jämföra dem med varandra. Vittnena kommer från olika delar av Europa, men vittnar ändå om ett liknande tillvägagångssätt. De kände/känner inte varandra, men levde under samma tidsperiod.

Målet är även att motverka de krafter som säger att Förintelsen aldrig har skett. Du som lärare kan påpeka att det finns tusentals vittnesmål som berättar samstämmiga historier, vilket visar att Förintelsen utan tvekan har ägt rum. Det är viktigt i sig att bedöma äkthetsaspekten. Här vill vi bemöta de som säger att Förintelsen inte ägt rum, dels genom överlevandes vittnesmål, dels genom att vittnena berättar om liknande upplevelser trots att de kommer från olika delar av Europa.

De två sista frågorna till eleverna är stora och viktiga frågor som kan få dem att reflektera över hur Förintelsen kunde hända och om samma sak skulle kunna hända idag. Detta är ett tillfälle att titta på dåtiden och samtiden. Vilka krafter fanns då som gjorde Förintelsen möjlig, och finns det sådana krafter idag?

Tips finns skolverket i arbetet med källkritik >>

Koppling till styrdokumenten (Lgr 11)

Skolans värdegrund: Grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet.

Du får tillgång till ett unikt material som berättar om en period du ska känna till men kan även granska och bedöma det källkritiskt.

Historia – centralt innehåll

 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från olika delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Vad begreppen kontinuitet, förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Se källa >>

Koppling till Eternal Echoes lärandemål

Genom övningarna kan följande lärandemål nås:

 • elevernas förmåga att tänka kritiskt och ur flera perspektiv utvecklas
 • elevernas empatiska förmågor utvecklas
 • eleverna reflekterar över historiska händelser och hur de är relevanta för oss
 • eleverna förstår konsekvenserna av stereotyper och fördomar, och vad de kan leda till
 • eleverna förstår hur, var och varför propaganda sprids.

Förintelsen är viktig att minnas av flera olika anledningar. Vi vet att det nu bara finns ett fåtal kvar som vågar och orkar berätta om det som de varit med. Att få tillgång till personliga vittnesmål från en historisk händelse som Förintelsen är unikt. Ju längre tillbaka i historien vi går, desto färre personliga vittnesmål finns det att tillgå. I den här övningen får du arbeta med historiska vittnesmål från Förintelsen.

 

Vad ska du göra?

 • Du ska nu ta del av tre vittnesmål om en specifik händelse i vittnenas liv som inträffade under Förintelsen. Du kommer först att få jobba enskilt och sedan diskuterar vi i grupp. Det handlar om deportationen från gettot till lägret. Vi ska studera Jakobs, Livias och Susannas vittnesmål.
 • Anteckna gärna stödord när du ser filmerna!

 

Studera och redovisa vittnesmål i tvärgrupper

Ta del av  vittnesmålen enligt planen nedan. Genomför del 1–3 individuellt. Del 4 kan man samtala om i grupp, eller svara på individuellt.

1. Se videon med Jakob i klippet Deportationen från gettot >>

Besvara frågorna om vittnesmålet innan du ser på nästa video.

 • Ta reda på vilket land vittnet kommer ifrån, det vill säga var föddes hen?
 • Hur gick det till när människorna från denna plats skulle deporteras?

2. Se videon med Livia i klippet Transporten från gettot >>

Besvara frågorna om vittnesmålet innan du ser på nästa video.

 • Ta reda på vilket land vittnet kommer ifrån, det vill säga var föddes hen?
 • Hur gick det till när människorna från denna plats skulle deporteras?

3. Se videon med Susanna i klippet Transporten från Tegelbruket >>

Besvara frågorna om vittnesmålet innan du ser på nästa video.

 • Ta reda på vilket land vittnet kommer ifrån, det vill säga var föddes hen?
 • Hur gick det till när människorna från denna plats skulle deporteras?

4. Diskussionsfrågor

Skriv ner svaren. Vi diskuterar sedan i helklass!

 • Vilka likheter finns i vittnesmålen?
 • Varför finns det likheter, tror du?
 • Vilka skillnader kan du se mellan vittnesmålen?
 • Diskutera skillnaderna, och fundera över varför berättelserna skiljer sig åt.
 • Varför försöker vissa grupper ifrågasätta Förintelsen? Vad vill de vinna på det?
 • Hur kunde Förintelsen hända? (Tänk på vad du lärt dig.)
 • Skulle något liknande kunna hända idag? Motivera ditt svar!