3-photo-tobias-iafetas

Rafael Iafetas (Tobias’s father) and Berta Shustef-Iafet (Tobias’s mother), 1921, Berlin.