4-photo-tobias-iafetas

From right: Tobias’s brother Azriel Iafetas (6 year-old), mother Berta Iafet, Tobias Iafetas in mother’s hands (one year old), brother Fima Iafetas (1928–1933), 1931, Kulautuva.