5-photo-tobias-iafetas

Tobias Iafetas, 1931, Kaunas.