portrait-young-tobias-iafetas

Tobias Iafetas, 1948, Vilnius.